S.S.S

S.S.S

Sık Sorulan Sorular

Marka tescil E-devlet:

Marka tescil başvuru işlemi e-devlet uygulaması üzerinden yapılmaktadır. Marka vekilleri sizi vekaletname ile temsil ederek, sizin adınıza başvuru yapmaya yetkilidir. Vekilsiz işlem yapmak isteyen kullanıcılar kendi e-devlet uygulamaları ile şahısları adına, tüzel kişi adına işlem yapmak isteyenler ise şirket temsilcisinin tüzel kişi yetkilisi kaydının e-devlet üzerinden gerçekleştirilmesi ile işlem yapabilmektedirler.

 

E-Ticaret Marka Tescil Sınıfı

E-ticaret (web üzerinden online veya katalog, broşür üzerinden satış) amacıyla kullanılan işaretlerin marka olarak tescil edilmesi için uygun sınıf 35. Sınıftır. 35. Sınıfın son bölümüne satışı yapılan emtiaları ilgilendiren üretim sınıfları eklenerek tam koruma sağlanmaktadır.

 

​Uluslararası Patent Sorgulama

Uluslararası patent sorgulama için kullanılan kanallar;  EP-Espacenet (Avrupa Patent Ofisi'nin patent araştırma hizmeti. (İngilizce)), TR-Espacenet (TÜRKPATENT'in yayınlanmış başvuruları üzerinden espacenet yardımı ile Türkçe araştırma yapma imkanı), WIPO-Patent Scope (WIPO'nun patent araştırma sitesi), USPTO (ABD'nin patent araştırma sitesi)

 

 Marka Tescil Ücreti

Marka tescil ücreti iki aşamadan oluşur. Başvuru esnasında TÜRKPATENT’e yatırılan harçlar ve tescil sonuçlanınca belge alımı için ödenen harç. Harç bedellerine vekil ile çalışıyorsanız vekalet ücretleri de eklenecektir.

 

​Marka Sınıfları

Marka sınıfları, ayırt edici işaretin marka vasfına kavuşması için tescilleme esnasında mal ve hizmetlerin içeriğinin ve koruma kapsamının tespit edilmesinde kullanılmaktadır. Ülkemizde birçok ülkede kullanılmakta olan Nice Sınıflama Sistemi geçerlidir. Bu sistemde, toplam 45 adet sınıf yer almaktadır. 01-34. Sınıflar üretim (mal) sınıfları iken 35-45. Sınıflar hizmet sınıflarıdır.

 

Marka Patent Ücretleri

Markanın patentlenmesi yanlış bir kavram ve kullanımdır. Marka işlem ücretleri ayırt edici işaretlerin korunması için, patent işlem ücretleri buluşların koruma altına alınması için ödenmektedir.

 

​Tescil Belge Ücretleri

Sınai Mülkiyet Haklarını oluşturan marka, patent/faydalı model, tasarım, coğrafi işaret işlemleri tamamlandıktan sonra, ilgili sınai mülkiyetin sahibi olduğu kişi veya kurumu, hakkın kapsamını, sınıflarını, süresini gösterir kanuni belgeyi almak için ödenmesi gereken ücretlerdir.

 

​Tek sınıflı marka nedir?

Marka tescil işlemleri için kullanılmakta olan sınıflar içerisinde, başvuru sahibi üreticiyse ve tek alanda üretim yapıyorsa ilgili üretim sınıfı veya hizmet sunuyorsa tek hizmet sınıfı yeterli ise tek sınıflı marka başvurusu ile hukuki koruma sağlanabilmektedir.

 

Marka Tescil Süresi

Marka tescil başvurusunun yapıldığı tarihten belge alımına kadar geçen süredir. Genellikle 6-8 ay süre sonunda marka tescil belgesi alınabilmektedir.

 

​Marka Tescilinin Faydaları

Marka tescili kişi veya özel hukuk tüzel kişilerinin tapusudur. Mal veya hizmet alanında sahip olunan tescil başta hukuki olmak üzere, ekonomik ve prestij açısından artılar sağlar. Rakiplerin önüne geçme, kamu kurumlarında tanınma ve desteklerden faydalanma, yurt dışı iş birliklerinde güçlü olma, şirketten ayrı veya şirket ile birlikte devir etme ile ek kazanç (marka, gayri maddi duran varlık olarak mali tablolarda gösterilir), miras ve intikal yoluyla mirasçılara destek, lisans yolu ile kullandırma veya devir ile ek gelir elde edilmesi gibi faydalar sağlamaktadır.

Marka Devri Nasıl Yapılır?

Markanın devri işlemi, vekil aracılığı ile devralan ve devreden arasında düzenlenen devir sözleşmesinin noter tarafından tasdik edilmesine müteakip TÜRKPATENT’in devir siciline kaydedilmek üzere kuruma gönderilmesinden oluşmaktadır. İşlem için ilgili harç ve vekalet ücretleri yatırılmalıdır.

Ticaret Sicil, Marka Tescili midir?

Hayır. Ticaret Sicili özel hukuk tüzel kişiliklerinin ilgili ticaret ve sanayi odasında tutulan kayıt ile sicil altına alındığı, aynı isim ile aynı ticari alanda şirket kurulmasının ve ticari karışıklık oluşmasının önüne geçmek için 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre hizmet veren, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunca tutulan kayıttır. Marka tescili ise TÜRKPATENT tarafından, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşan öğelerin tescilidir. 

 

​Türk Patent ve Marka Kurumu

Türkiye’nin teknolojik ilerlemesine katkıda bulunmak, ülke içinde serbest rekabet ortamını oluşturmak ve araştırma geliştirme faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere, patent ve markalar ile sınaî mülkiyet haklarının tesisi, bu konudaki korumanın sağlanması ve sınaî mülkiyet haklarına ilişkin yurt içi ve yurt dışında var olan bilgi ve dokümantasyonun kamunun istifadesine sunulabilmesi amacıyla tüzel kişiliğe sahip, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı, özel bütçeli kuruluş Türk Patent ve Marka Kurumu’dur. Türk Patent ve Marka Kurumu, bir kamu kuruluşu olup kısa adı “TÜRKPATENT”tir.

 

​Türk Patent Dosya Takibi

TÜRKPATENT nezdinde başvurusu yapılan dosyaların veya tescil alındıktan sonra belgenin ihlal edilmesinin önüne geçmek için (benzer veya ayniyet taşıyan işlemlerin tespiti için) TÜRKPATENT veri tabanı kullanılarak yapılan takip ve bildirimdir.

 

​E Devlet Patent Nasıl Alınır?

E-devlet kapısı TÜRKPATENT  nezdinde başvuru yapılan kamusal sistemdir. “E-devlet patenti” doğru bir kavram ve kullanım değildir. Patent belgesi alımı için hazırlanan tarifname takımı, istemler, resimler gibi dokümanların TÜRKPATENT veri tabanına e-devlet üzerinden giriş yapılarak başvurulması ile süreç başlatılmakta ve sonuçta patent alınmaktadır.

 

 Marka & Patent Aynı mıdır?

Hayır. Marka; bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işarettir. Patent ise teknolojinin her alanındaki buluşlara yeni olması, buluş basamağı içermesi ve sanayiye uygulanabilir olması şartıyla verilen belgedir.

 

​Online Marka Başvurusu

Mülga 551 sayılı KHK ile uygulanan düzenlemede başvurular fiziki evrak ile TÜRKPATENT’e posta yolu ile yapılmakta idi. Çevrim içi yolla yapılan başvuru veya diğer talepler, 3/9/2016 tarihli ve 29820 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan E-Devlet Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında kimlik doğrulama işlemi yapılarak e-Devlet Kapısı üzerinden de gerçekleştirilebilmektedir.

 

Patent Nasıl Alınır?

Buluş konusu önce ön araştırmaya tabi tutulmakta ardından belge alım şartlarına uygun olarak (tarifname takımı, resimler, istemler) hazırlanmakta ve TÜRKPATENT nezdinde başvurusu yapılmaktadır. Kurum tarafından şekli eksiklik bulunmadığı yazısının gelmesine müteakip araştırma rapor talebinde bulunulmaktadır. Araştırma raporunun ardından (ilgili yayın sürelerinden sonra) inceleme rapor talebinde bulunulmaktadır.  Raporun da olumlu olması ve itiraz gelmediği takdirde patent alınmış olur. 

 

Patent No Sorgulama

Patent numarası, buluş sahibi ad-soyadı, başvuru sahibi ad-soyadı veya unvanı, vekil varsa vekil adı, buluş başlığı veya IPC sınıfı girilerek sorgulanabilmektedir. Henüz yayınlanmamış başvurular TÜRKPATENT çağrı merkezinden öğrenilebilmektedir.

 

Tasarım Tescili Nedir?

Tasarım tescili, ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümünün TÜRKPATENT nezdinde belgelendirilmesidir.

 

​Faydalı Model Nedir?

Faydalı model, buluşun yeni  ve sanayiye uygulanabilir olması şartıyla verilen belgedir.

 

Coğrafi İşaret Nedir?

Coğrafi işaret, temel olarak benzerlerinden farklılaşmış ve bu farkı kaynaklandığı yöreye borçlu olan bir yöresel ürün adını ifade eder. Bu anlamda coğrafi işaret, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işarettir. Coğrafi işaretler menşe adı ve mahreç işareti olarak ikiye ayrılmaktadır.

 

Yurtdışında Marka Tescili

Uluslararası marka tescil başvurusu, Madrid Protokolüne taraf olan bir ülkede gerçek ve etkin sınaî veya ticari bir kuruluşu olan veya o ülkede yerleşik olan veya o ülkenin tabiiyetinde olan bir gerçek veya tüzel kişi tarafından yapılabilir. Madrid Sistemi; kuruluş, yerleşiklik veya tabiiyet açısından Madrid Sisteminin bir üyesiyle gerekli bağlantıya sahip olmayan gerçek veya tüzel kişiler tarafından kullanılamaz. Madrid Birliği içerisinde olmayan bir ülkede, marka koruması da sağlanamaz. Uluslararası marka tescilinin sağlanabilmesi için öncelikle ilgili menşe ofiste (TÜRKPATENT), tescilli bir markanın veya bir marka tescil başvurusunun bulunması zorunludur. Uluslararası marka tescil başvurusunun, menşe ofis (TÜRKPATENT) aracılığıyla WIPO’ya yapılması zorunludur. Madrid protokolüne taraf olmayan bir ülkede tescil alınmak isteniyorsa ilgili ülkede (ülkesel) başvuru yapılması gerekmektedir.