HARİÇTE İŞLEME REJİMİ (HİR)

HARİÇTE İŞLEME REJİMİ (HİR)

Hariçte işleme faaliyeti, dahilde işleme kadar sık ve yaygın kullanımı olmasa da, ihracatçı firmalarımıza yönelik yürürlükte bulunan bir başka des- tek unusuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Esasen, serbest dolaşımdaki eşyanın daha ileri bir safhada işlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere geçici olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere ihraç edilmesi ve bu işleme faaliyetleri sonucunda elde edilen ürünlerin tam veya kısmi muafiyet uygulanarak serbest dolaşıma girmesidir.

Serbest dolaşımdaki eşyanın işlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere geçici olarak ihraç edilmesi ve işlem görmüş ürünün tam veya kısmi muafiyet- ten yararlanarak serbest dolaşıma girmesinin sağlanması ile ithal edilen işlem görmüş ürünlerin aynısını veya benzerini üreten Türkiye’deki üreticilerin temel ekonomik çıkarlarının olumsuz etkilenmemesi kaydıyla ihraç eşyasının satışı- nın teşviki amacıyla hazırlanmıştır.

Hariçte işleme rejiminin esaslarının belirlenmesine ve yönlendiril- mesine ilişkin tedbirlerin düzenlenmesini ve yürütülmesini kapsar.